Privacy Statement

Inleiding: 

Wij, ZZP Nederland, hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, zodat dit voor jou helder en transparant is. Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, stellen wij bij de uitvoering van onze diensten zelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. Volgens de wet zijn wij daarom Verwerkingsverantwoordelijke. In het kader van deze privacyverklaring omvat “ZZP Nederland” de volgende entiteiten:

-    ZZP Nederland bv (KvK 01140793).

-    ZZP Nederland Verzekeringen BV (KvK 53496035).

-    Vereniging ZZP Nederland (KvK 90551893).

 

ZZP Nederland bv:

Hier ga je een basis dienstverleningsovereenkomst mee aan. Deze entiteit bevat onder andere de ondernemersdesk, beheert en onderhoudt de website, verzorgt de abonnee-administratie, de webshop, de toegang tot jouw persoonlijke account, organiseert activiteiten/bijeenkomsten, financiert de Vereniging van waaruit de collectieve belangenbehartiging voor zzp’ers inhoud krijgt. Onder deze entiteit vallen o.a. de handelsnamen ZZP Barometer, FOTY Awards en Dag van de ZZP’er.

 

ZZP Nederland Verzekeringen bv:

Hier betreft het een eigen verzekeringskantoor met volledige vergunning. Je wordt niet afhankelijk van maatschappijen en het verkoopresultaat. Er wordt objectief geadviseerd op verzekeringsgebied.

 

Vereniging ZZP Nederland:

De vereniging richt zich op het verbeteren van de maatschappelijke en economische positie van zelfstandigen door collectieve belangenbehartiging in brede zin, alsmede het stimuleren en bevorderen van het duurzaam ondernemerschap van zelfstandigen.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Wanneer jij lid wordt bij ons, wij een overeenkomst met jou sluiten of wanneer jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven, dan kunnen wij vragen om de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Sector en beroep
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bankgegevens
 • IP-adres (wordt automatisch verstrekt bij een websitebezoek door jou)

Wij verwerken gegevens over het contact dat je met ons had. Wanneer je bijvoorbeeld een e-mail toezendt, wanneer je ons een vraag hebt gesteld, een opdracht hebt verstrekt of wanneer je een klacht bij ons indient.

Als je bij ons solliciteert, vragen wij jouw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens op om het contact met jou te onderhouden.

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld informatie over gezondheid of een strafrechtelijk verleden. ZZP Nederland Verzekeringen bv verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, als dat vereist is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen én als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst met jou of wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven aan ons.

HOE KOMEN WIJ AAN PERSOONSGEGEVENS? 

De persoonsgegevens die wij verwerken worden altijd door jou aan ons verstrekt. Wij verzamelen nimmer via derden jouw persoonsgegevens. Jouw IP-adres wordt door jouw bezoek aan onze website automatisch aan ons verstrekt. Ook bij het al dan niet verlenen van toestemming voor het plaatsen van cookies verwerken wij jouw IP-adres.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

Voor de uitvoering van jouw lidmaatschap, onze dienstverlening of de overeenkomst Om uitvoering te geven aan jouw lidmaatschap, onze dienstverlening of de overeenkomst die wij met je hebben gesloten, verzamelen wij persoonsgegevens. Tevens kunnen wij dan contact met je opnemen over jouw lidmaatschap, de dienstverlening of de overeenkomst. Persoonsgegevens worden ook voor administratieve doeleinden, die verband houden met jouw lidmaatschap, de dienstverlening of overeenkomst, verwerkt.

 Een ‘Mijn ZZP Nederland account’ 

Word jij lid bij ons, dan maken wij voor jou een account aan binnen ‘Mijn ZZP Nederland’. Met dit account kun je op overzichtelijke wijze bij jouw gegevens. Hier vind je onder andere informatie over jouw abonnement en facturen. Daarnaast kun je via het account ook kortingscodes ophalen of gebruikmaken van speciale links naar onze partners, waarbij korting automatisch wordt toegepast. Ook heb je binnen de omgeving van ‘Mijn ZZP Nederland’ de mogelijkheid om te reageren op nieuws- en blogberichten. De reacties die jij plaatst zijn openbaar en dus ook zichtbaar voor personen die geen dienstverlening afnemen bij ZZP Nederland. Dit betekent dat alle personen ook de vermelding van jouw naam en beroep en eventueel jouw LinkedIn-pagina of website kunnen bekijken.

Commerciële doeleinden  

Wij informeren je onder andere graag over onze diensten, nieuwe ontwikkelingen, aanvullende diensten, nieuws en acties. Ook verbeteren wij graag onze dienstverlening bijvoorbeeld door middel van een klanttevredenheidsonderzoek of enquête. Wij informeren je via e-mails, nieuwsbrieven. Wanneer je deze informatie niet wenst te ontvangen, kun jij je hiervoor afmelden.

Logbestanden 

Wij slaan jouw IP-adres op in zogeheten logbestanden. De verwerking is noodzakelijk voor beveiligingsdoeleinden. Wij kunnen door het bijhouden van logbestanden bijvoorbeeld een cyberaanval voor zover mogelijk voorkomen. De logbestanden bewaren we 30 dagen op de webserver. Wij bekijken de logbestanden alleen als dit noodzakelijk is voor beveiligingsdoeleinden.

Cookies 

Wij slaan op welke bezoekers van de website wel of geen toestemming voor het plaatsen van cookies hebben gegeven. Dit registreren wij door middel van verwerking van jouw IP-adres. Wij bewaren deze informatie als bewijs voor een periode van vijf jaar, omdat de autoriteiten ons binnen die termijn een boete zouden kunnen opleggen wegens een onterechte plaatsing van cookies.

Prestaties

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze website wordt gebruikt. Het doel hiervan is om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren. Deze cookies helpen ons te bepalen of, hoe vaak en hoe lang bepaalde subpagina’s van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. Wij gebruiken deze informatie om statistische rapporten samen te stellen die ons helpen de inhoud van onze website op jouw behoeften af te stemmen en ons aanbod te optimaliseren.

OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een grondslag voor hebben. Voor de verwerking hanteren wij de volgende grondslagen:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst 

Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. Wij verwerken hierbij niet meer gegevens dan nodig.

De verwerking vindt plaats omdat wij dit wettelijk verplicht zijn 

Wij zijn onder andere wettelijk verplicht om onze financiële administratie te bewaren. Dit houdt in dat wij ook de facturen, waarop jouw NAW-gegevens vermeld kunnen zijn, in onze financiële administratie bewaren.

De verwerking vindt plaats op basis van jouw toestemming 

Wanneer het niet noodzakelijk is om jouw gegevens te verwerken bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze overeenkomst, dan kunnen wij jouw toestemming vragen om toch persoonsgegevens te verwerken. Wij maken vooraf het doel van de verwerking waarvoor wij jouw toestemming vragen kenbaar. Jij kunt jouw toestemming altijd intrekken.

De verwerking vindt plaats omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben

De verwerking van jouw IP-adres in onze logbestanden is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Wij vinden het van groot belang dat onze website veilig blijft en dat iedere bezoeker de website ook veilig kan blijven bezoeken. Jouw IP-adres wordt daarom verwerkt in onze logbestanden. Hierdoor kunnen wij in geval van cyberaanvallen, maatregelen treffen.

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Binnen de systemen die wij gebruiken worden wachtwoorden zeer regelmatig vernieuwd. Onze software wordt altijd up to date gehouden. Voorts zorgen wij ervoor dat enkel de medewerkers die jouw persoonsgegevens nodig hebben, hier toegang toe hebben. Ook fysieke ruimtes waar gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. In het geval ZZP Nederland gebruikmaakt van de diensten van derden, zal ZZP Nederland in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen met die derde. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar: security@zzp-nederland.nl.

RESPONSIBLE DISCLOSURE 

Bij ZZP Nederland vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

WIJ VRAGEN JOU: 

 • Je bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar security@zzp-nederland.nl.
 •  Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

VERMIJD IN ELK GEVAL: 

 • Het plaatsen van malware of backdoor.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoelang wij jouw gegevens nodig hebben.

Wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst, dan bewaren wij jouw gegevens zolang de (lidmaatschaps)overeenkomst voortduurt. Na uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst bewaren wij jouw persoonsgegevens als de wet ons dit verplicht. De wet stelt de bewaartermijn in dat geval vast. Wij mogen jouw gegevens langer bewaren als er sprake is van een conflict dat nog speelt bij het einde van de overeenkomst met jou en/of jij een klacht hebt ingediend die bij het einde van de overeenkomst nog niet is afgehandeld door ons.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, bijvoorbeeld omdat je onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, worden jouw gegevens bewaard totdat jij jouw toestemming intrekt. In deze privacyverklaring onder het kopje ‘Wat zijn jouw rechten’ lees je hoe je dit kunt doen.

Wel een abonnement maar geen account 

Jouw ‘Mijn ZZP Nederland account’ kun je te allen tijde verwijderen. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de voordelen die wij via het account bieden. Ook kun je niet meer reageren op nieuws- en/of blogberichten. Jouw abonnement (Basis, Plus of Premium) bij ons blijft ondanks dat jij jouw account hebt verwijderd gewoon doorlopen.

Geen abonnement maar wel een account 

Wanneer jij jouw abonnement bij ons opzegt, mag jij het ‘Mijn ZZP Nederland account’ desgewenst verwijderen. Zonder abonnement kun je het account nog gebruiken, maar daarbij kun je geen gebruik meer maken van de voordelen die wij bieden. Ook kun je niet meer reageren op nieuws- en/of blogberichten. Wel kun je nog bij je documenten zoals facturen en kun je eenvoudig weer een abonnement afsluiten indien je dat wenst.

Reactiemogelijkheid 

Binnen de Mijn ZZP Nederland omgeving heb je de mogelijkheid om te reageren op nieuws- en blogberichten. Je kunt er zelf voor kiezen om een reactie te plaatsen, dan wel te wijzigen of verwijderen op elk gewenst moment. Wanneer je het account in zijn geheel verwijdert, zullen alle reacties die je ooit binnen de omgeving van ‘Mijn ZZP Nederland’ hebt geplaatst worden verwijderd. Er blijven dus geen reacties van jou achter, waar je door verwijdering van jouw account niet meer bij kunt. Na plaatsing van een nieuws- of blogbericht, kan er binnen een periode van drie maanden door jou gereageerd worden op het bericht. Jouw reactie(s) op nieuws- en/of blogberichten worden automatisch na een periode van drie maanden verwijderd.

Sollicitatie 

Wanneer je bij ons solliciteerde, maar de functie niet hebt gekregen, bewaren wij jouw gegevens tot uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij jij ons toestemming hebt gegeven de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal twaalf maanden.

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Jouw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze (lidmaatschaps)overeenkomst, omdat je bijvoorbeeld via ons een boekhoudpakket met korting wenst aan te schaffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de serviceorganisatie van ons crm-systeem of onze website, waardoor we jou een ‘Mijn ZZP Nederland’ account kunnen aanbieden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZZP Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In sommige gevallen vragen wij je of je toestemming geeft om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij. Denk bijvoorbeeld aan een partner of sponsor van ons.  Jij verleent jouw toestemming in dat geval rechtstreeks aan die derde partij. Het doel voor de verwerking wordt hierbij altijd vooraf aan jou kenbaar gemaakt. Jouw toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken. In de privacyverklaring van die derde partij lees je hoe je dit kunt doen. Ook kun je onderaan een ontvangen e-mail jouw toestemming aan die derde partij intrekken door je af te melden.

Verkiesbaar stellen binnen de Vereniging ZZP Nederland en optreden als afgevaardigde 

Om je als lid van de vereniging verkiesbaar te stellen als kandidaat, zodat jij gekozen kunt worden als afgevaardigde, geldt dat jouw toestemming nodig is om jouw persoonsgegevens te mogen delen met anderen. Om verkiezingen mogelijk te maken wordt er door het bestuur een kandidatenlijst opgesteld. Andere leden van de vereniging moeten namelijk de mogelijkheid hebben om op jou als kandidaat te stemmen. Om die reden is toestemming van jou als kandidaat vereist. Wanneer wij jou bij de kandidaatstelling vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te delen, vragen wij eveneens toestemming om jouw persoonsgegevens te delen met de overige leden op het moment dat jij verkozen wordt tot afgevaardigde. Voor de overige leden is dan duidelijk wie er per beroepsgroep aangemerkt is als afgevaardigde.

Rocketlawyer 

Via jouw ‘Mijn ZZP Nederland’ account kun je, indien je dit afneemt, gebruikmaken van de diensten van onze partner ‘Rocketlawyer’. Om gebruik te kunnen gaan maken van deze dienst, dien je allereerst akkoord te gaan met de voorwaarden van Rocketlawyer. Rocketlawyer is de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt de doeleinden en middelen waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Je kunt de privacyverklaring van Rocketlawyer raadplegen om te lezen hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaat.

Finsave

Via jouw ‘Mijn ZZP Nederland’ account kun je, indien je dit afneemt, gebruikmaken van de diensten van onze partner ‘FinSave’. Om gebruik te kunnen gaan maken van deze diensten, dien je allereerst akkoord te gaan met de voorwaarden van FinSave. Finsave is de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt de doeleinden en middelen waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Je kunt de privacyverklaring van Finsave raadplegen om te lezen hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaat.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn jouw privacyrechten geregeld. Je hebt de mogelijkheid om een aantal rechten ten opzichte van ons uit te oefenen. Onderstaand lichten wij toe hoe deze rechten door jou kunnen worden uitgeoefend.

Het recht op inzage 

Je hebt het recht om te informeren welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en om deze gegevens in te zien. Het recht op inzage betreft alleen inzage in jouw eigen gegevens. Je hebt geen recht op inzage van informatie over anderen. Je kunt aan ons een verzoek tot inzage doen door een brief of e-mail te sturen naar:

 

ZZP Nederland of privacy@zzp-nederland.nl

Functionaris gegevensbescherming

Rozenburglaan 3h

9727 DL Groningen

 

Je dient in dit verzoek te specificeren welke gegevens je wilt inzien. Wij kunnen controlevragen aan je stellen en/of een vorm van tweefactorauthenticatie toepassen. Twijfelen wij aan jouw identiteit dan kunnen wij je vragen om jouw identiteitsbewijs op locatie te tonen, maar als dat voor jou niet mogelijk of te belemmerend is, kun je een kopie aanleveren waarbij in ieder geval jouw pasfoto en bsn onzichtbaar zijn gemaakt en op deze kopie door jou is aangegeven dat deze kopie bestemd is om jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te oefenen. Je ontvangt binnen vier weken een reactie van ons.

Het recht op dataportabiliteit 

Dit recht heeft enkel betrekking op digitale gegevens. Bij het recht op dataportabiliteit moeten wij de gegevens aan je verstrekken in een vorm die het voor jou makkelijk maakt om jouw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Een verzoek ten aanzien van jouw recht op dataportabiliteit kun je toezenden door een brief of e-mail te sturen naar bovengenoemd adres.

Het recht op vergetelheid  

Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens moeten wissen. Je kunt aan ons vragen om jouw gegevens te wissen. Een verzoek kun je toezenden door een brief of e-mail te sturen naar bovengenoemd adres. Je kunt dit recht uitoefenen wanneer jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en verwerkt. Ook kun je dit recht uitoefenen wanneer je gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt, jouw toestemming intrekt, de verwerking onrechtmatig is of wettelijk bepaalde bewaartermijnen zijn verlopen. Je kunt dit recht niet uitoefenen wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken. Voorts kunnen wij altijd besluiten om niet aan jouw verzoek te voldoen en jouw gegevens niet te wissen. Wij zullen je dan altijd informeren over de redenen waarom wij niet aan jouw verzoek zullen voldoen.

Het recht op rectificatie en aanvulling 

Je kunt ons vragen of wij jouw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen. Je kunt verzoeken om rectificatie als jouw persoonsgegevens:  

 • feitelijk onjuist zijn;  
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;  
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.  

Het recht op beperking van de verwerking  

Je hebt het recht de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer:

 • gegevens mogelijk onjuist zijn;  
 • de verwerking onrechtmatig is;  
 • gegevens niet meer nodig zijn; 
 •  je gegrond bezwaar hebt gemaakt. 

Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Een verzoek tot beperking van de verwerking kun je toezenden door een brief te sturen naar bovengenoemd adres.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

Wij kunnen besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming geeft je het recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan. Wanneer wij een nieuw besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens en daar voor jou consequenties aan zitten, dan kun jij je op dit recht beroepen en nemen wij een nieuw besluit waarbij een mens jouw gegevens beoordeeld. Een verzoek om een menselijke blik bij een besluit over jou kun je toezenden door een brief of e-mail te sturen naar bovengenoemd adres.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking  

Je hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. Echter, je kunt je ook te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, aanbiedingen of het gebruik van jouw gegevens voor andere commerciële doeleinden. Wij zullen je bij het versturen van een bericht altijd informeren over hoe jij je kunt afmelden. In onze nieuwsbrieven, welke per e-mail worden verstuurd, staat een link waarmee jij je kunt afmelden. Geef altijd duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen. Het bezwaar kun je zelf via ‘Mijn ZZP Nederland’-omgeving insturen. Lukt dit niet of stuur je liever een brief of e-mail? Dan kun je bovenstaand adres of e-mailadres gebruiken voor toezending van jouw bezwaar.

SOCIAL MEDIA 

Wij maken gebruik van diverse social media (zoals Facebook en LinkedIn). Je kunt via deze wijze contact met ons opnemen. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop social-mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens. Wij verwijzen je hiervoor naar de privacyverklaring van deze social-mediaplatforms. Je dient er rekening mee te houden dat social-mediaplatforms gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie, waardoor de bij jou bekende privacywetgeving mogelijk niet geldt.

AANPASSING PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen. Een aanpassing kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wetgeving is gewijzigd of omdat zich andere nieuwe ontwikkelingen voordoen. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website.

VRAGEN OF KLACHTEN  

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen? Of heb je een klacht omtrent privacy? Dan kun je contact met onze functionaris gegevensbescherming opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@zzp-nederland.nl.

Voorts kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je vinden hoe een klacht ingediend moet worden.